EmailTwitterFacebookLinkedIn


Privacyverklaring voor (online) sollicitaties


Schuurman Schoenen vindt privacy belangrijk dus behandelen wij jouw gegevens zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We vragen en verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar we schermen deze netjes af voor derden.
Dat is waar deze privacy verklaring kort samengevat over gaat. Maar goed, dat is juridisch niet genoeg dus hieronder de uitgebreide versie.

Persoonsgegevens bij sollicitatie

Schuurman Schoenen maakt gebruik van onderstaande privacyverklaring om de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen. Schuurman Schoenen volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Schuurman Schoenen de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Schuurman Schoenen.

Deze privacyverklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die jij, als sollicitant, op het (digitale) sollicitatieformulier (website) invult, worden door Schuurman Schoenen uitsluitend verwerkt om te bepalen of jij in aanmerking komt voor een functie binnen Schuurman Schoenen. De gegevens worden niet op een andere manier gebruikt en/of opgeslagen voor andere doeleinden. Om een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij Schuurman Schoenen onder andere uit het vergelijken van jouw gegevens met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, het contact opnemen met de door jou opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan jou over andere vacatures waarvoor jij eventueel in aanmerking zou kunnen komen.

Met verwerken van jouw persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van jou, als sollicitant, worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met jou, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Schuurman of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij de afdeling personeelszaken van Schuurman van waar jouw gegevens doorgestuurd worden naar het filiaal of leidinggevende van de afdeling waarvoor jij solliciteert. Jouw gegevens komen dan binnen in de filiaalmanagers-mailbox waarvoor een inlog noodzakelijks is of in de mailbox van de leidinggevende van de afdeling waarvoor ook een inlog noodzakelijk is. 

Schuurman Schoenen zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Welke gegevens worden verzameld?

Schuurman Schoenen verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval jouw voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam, naam, adresgegevens, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Als je jonger bent dan 16 jaar verzamelt Schuurman Schoenen ook de toestemming van jouw ouders, voogden of verzorgers voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis. Als je een CV of motivatiebrief uploadt, verwerken wij alle overige informatie die daarin is opgenomen. 

Schuurman Schoenen verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie van jou, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven dan wel lidmaatschap van een vakvereniging. 

Het bewaren van gegevens

Schuurman Schoenen bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure worden jouw persoonsgegevens, als je aangenomen wordt, gebruikt om jouw indiensttreding te regelen. Jouw persoonsgegevens worden dan verwerkt in ons personeelsinformatiesysteem. Mocht je niet aangenomen worden dan worden jouw persoonsgegevens, die je hebt aangeleverd via het online sollicitatieformulier, automatisch uit ons E-HRM systeem verwijderd na maximaal vier weken. Jouw sollicitatie blijft dan wel als “anonieme sollicitant” zichtbaar maar dan zonder enige persoonsgegevens. Dit doen we omdat we statistieken willen bijhouden over de sollicitatieprocedures (denk aan: aantallen).

Het kan zijn dat, als je niet wordt aangenomen, je met de filiaalmanager of de leidinggevende van de afdeling afspreekt dat jouw persoonsgegevens nog even bewaard worden. Hiervoor moet je expliciet en schriftelijk toestemming geven en deze toestemming geldt dan voor maximaal  twaalf maanden. Na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden worden jouw gegevens verwijderd dan wel vernietigd.

Jouw persoonsgegevens worden trouwens niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Beveiliging

Alle gegevens die naar de website werkenbij.schuurman-schoenen.nl en schuurman-schoenen.nl worden verstuurd, maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https. Daarnaast wordt onze beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) frequent ge-update.

Jouw rechten van als sollicitant

Volgens de AVG heb jij, als sollicitant, recht op inzage in jouw persoonsgegevens die door Schuurman worden bewaard. Als je dit wilt dan dien je een schriftelijk verzoek in bij de afdeling personeelszaken (personeelszaken@schuurman-schoenen.nl). Je hebt als sollicitant ook het recht om Schuurman Schoenen te vragen jouw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking), te corrigeren en / of aan te vullen (recht op rectificatie en aanvulling) of te verwijderen (recht op vergetelheid). vullen of te verwijderen. Schuurman Schoenen zal op jouw verzoek ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.

Wettelijke grondslag

De verwerking van jouw persoonsgegevens als sollicitant is noodzakelijk voor de ‘behartiging van een gerechtvaardigd belang’ van Schuurman Schoenen. Dat betekent in het geval van sollicitaties dat het belang van Schuurman Schoenen is om geschikte nieuwe medewerkers  te willen werven en selecteren voor de filialen, logistiek centrum en servicekantoor.

Contact en vragen

Stuur jouw vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring naar: proeterdink@schuurman-schoenen.nl Let op, dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacy verklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door Schuurman Schoenen in het kader van werving en selectie. Voor alle andere vragen over het werving- en selectieproces, verwijzen wij je naar de website schuurman-schoenen.nl en de daarop aangegeven contactgegevens.